Podpisanie umowy na dostawę wyposażenia niezbędnego dla ITS do autobusów MZK

W dniu 24 maja 2017 r. Dyrektor MZK podpisał z firmą PIXEL sp. z o.o. umowę na dostawę dodatkowego wyposażenia niezbędnego do współpracy z Inteligentnym Systemem Transportowym (ITS), planowanym do wdrożenia w Bielsku-Białej przez Miejski Zarząd Dróg w ramach projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” współfinansowanego przez Unię Europejską z funduszy Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wyposażenie niezbędne dla ITS zostanie zamontowane w 78 użytkowanych autobusach MZK i obejmuje m.in.:

a) komputery pokładowe;
b) odbiorniki GPS;
c) urządzenia nagłaśniające dla automatycznej, głosowej informacji o trasie przejazdu autobusu;
d) wewnętrzne, multimedialne wyświetlacze LCD.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu montaż ww. urządzeń ma się zakończyć we wrześniu 2017 r.

Umowy na dostawę 50 szt. nowych autobusów dla MZK w Bielsku-Białej podpisane

MZK w Bielsku-Białej podpisał umowy dostawy 50 szt. autobusów niskopodłogowych, zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020. Autobusy dostarczą firmy:
a) Solaris Bus & Coach S.A. – łącznie 48 autobusów marki Solaris, z czego: 38 szt. typu Urbino 12 (klasa MAXI, 12-m) oraz 10 szt. typu Urbino 18 (klasa MEGA, 18-m);
b) ABP Bus & Coach sp. z o.o. – 2 autobusy MINI (7-m), marki SKD LF 38.

Nowe autobusy będą:

a) wyposażone w klimatyzację całopojazdową;
b) dostosowane do potrzeb osób ograniczonych ruchowo (głównie niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i osób starszych), tzn. będą posiadać:
niską podłogę na całej długości, bez dodatkowych stopni wejściowych przy drzwiach oraz bez progów poprzecznych wewnątrz oraz układ przyklęku umożliwiający obniżenie podłogi pojazdu do wysokości chodnika na przystanku;
specjalną przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wyposażoną w urządzenia przytrzymujące i zapewniające stabilność wózka inwalidzkiego oraz w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez niepełnosprawnego pasażera;
rozkładaną rampę (podest) najazdową do obsługi wózka inwalidzkiego przy drzwiach;
elektroniczne, diodowe tablice informacyjne wewnątrz i zewnątrz pojazdu;
system głosowej zapowiedzi przystanków, wraz z wyświetlaniem ich kolejnych nazw (udogodnienie dla osób niesłyszących);
c) ekologiczne – tzn. wyposażone w silnik diesla spełniający wymagania najbardziej restrykcyjnej normy emisji spalin EURO 6;
d) bezpieczne – tzn. wyposażone w:

 • układ hamulcowy z systemem ABS i ASR – układ gaszenia pożaru komory silnika;
 • pełny monitoring – kamery wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, wraz z rejestracją obrazu;
 • przyciski alarmowe;
 • poręcze i uchwyty o barwie ostrzegawczej (żółtej);
 • osłony krawędzi stopni w kolorze ostrzegawczym (żółtym), w celu zminimalizowania ryzyka potknięcia się;
 • system bezpośredniej łączności kierowcy z dyspozytorem.

e) wyposażone w urządzenia niezbędne dla Inteligentnego Systemu Transportowego, tj. w autokomputery, wyświetlacze i GPS-y

Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej

Projekt pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 22 września 2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi 80.611.153,60 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 67.097.800,75 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 56.845.256,80 PLN (84,72 % kosztów kwalifikowanych).

Przedmiotem projektu jest:

 • zakup 50 sztuk niskoemisyjnych autobusów wraz z wyposażeniem w urządzenia do ITS oraz zakup tych urządzeń do obecnie użytkowanych autobusów – część projektu realizowana przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej;
 • wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (w tym Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) – etap I – część projektu realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

W ramach projektu planuje się zakup 2 sztuk autobusów niskopodłogowych krótkich (MINI – ok. 7-metrowe), 38 sztuk autobusów niskopodłogowych długich (MAXI – ok. 12-metrowe) oraz 10 sztuk autobusów niskopodłogowych przegubowych (MEGA – ok. 18-metrowe). 50 sztuk nowych pojazdów będzie wyposażonych w silniki diesla spełniające normy emisji spalin na poziomie minimum EURO 6. Wszystkie pojazdy będą wyposażone w klimatyzację kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej, a także w pełny monitoring pojazdu.

System ITS obejmować będzie m.in. elementy zarządzania ruchem drogowym, zarządzania transportem zbiorowym oraz zarządzania informacją dla podróżnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów na terenie Miasta Bielska-Białej. Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020, Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (typ projektu 2,3), którego cel szczegółowy jest tożsamy ze zidentyfikowanym celem głównym projektu.

Projekt przyczyni się do:

 • zwiększenia przepustowości dróg miejskich (niższe zatłoczenie),
 • zwiększenia płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • skrócenia czasu przejazdu taborem publicznej komunikacji pasażerskiej,
 • zwiększenia liczby osób korzystających z transportu publicznego (zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego),
 • podniesienia jakości obsługi transportowej,
 • poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, emisji CO2 oraz hałasu,
 • lepszej integracji gałęzi transportu,
 • obniżenia energochłonności systemu transportowego.

Dotacja unijna na zakup autobusów dla MZK w Bielsku-Białej

Z satysfakcją informujemy, że 23 marca 2011 r. pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego i miastem Bielsko-Biała została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku-Białej”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

(Działanie 7.2 Transport publiczny, 4 typ projektu pt.: Zakup i modernizacja taboru na potrzeby transportu publicznego).

Beneficjentem projektu jest Miasto Bielsko-Biała, a podmiotem realizującym Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 21 350 000,00 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 17 500 000,00 PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 14 875 000,00 PLN (85% kosztów kwalifikowanych).

Przedmiotem projektu jest zakup 20 nowoczesnych niskopodłogowych autobusów (10 szt. o długości 12-metrów, tzw. krótkich oraz 10 autobusów o długości 18-metrów, tzw. długich), przyjaznych dla środowiska naturalnego (spełniających normy emisji spalin Euro 5) oraz przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, starszych z małymi dziećmi. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.