Dystrybucja biletów 

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność typu: kiosk, sklep lub hurtownia zachęcamy do nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży biletów jednorazowych, 60-minutowych, jednodniowych i weekendowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. na terenie, na którym świadczymy usługi komunikacyjne, a mianowicie w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej oraz gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilkowice, Jasienica i Bestwina.

Ogólne zasady dystrybucji biletów przez podmioty zewnętrzne:

 1. Sprzedaż biletów obowiązujących w autobusach Spółki może prowadzić podmiot gospodarczy, który zawarł z nią umowę, zwany dalej Kupującym.
 2. Kupujący nabywa bilety w siedzibie Kas Biletowych (zwanych dalej: KB) przy ul. Sukienniczej 3, osobiście lub za pośrednictwem pisemnie upoważnionej przez siebie osoby oraz transportuje je na własny koszt i ryzyko do swego punktu sprzedaży.
 3. Bilety jednorazowe sprzedawane są przez KB w bloczkach po 50 sztuk, a 60-minutowe – po 10 szt.
 4. Przy każdorazowym zakupie co najmniej 50 sztuk biletów jednorazowych lub 10 szt. biletów 60-minutowych Kupujący otrzyma rabat udzielany w zależności od wartości kupowanych biletów i naliczany według sprzedaży za poprzedni miesiąc kalendarzowy:
  – do kwoty 3.000 zł – 5%,
  – powyżej 3.000 zł – 6%.
 5. Przy każdorazowym zakupie krotności 10 sztuk biletów jednodniowych Kupujący otrzyma 3% rabatu.
 6. Przy każdorazowym zakupie krotności 10 sztuk weekendowych biletów rodzinnych Kupujący otrzyma 3% rabatu.
 7. Przy każdorazowej podwyżce cen biletów Kupujący zobowiązany jest do zakupu uzupełniających biletów o nominale wynikającym z wprowadzonej podwyżki.
 8. Nabyte bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenach widniejących na biletach.
 9. Kupujący zobowiązany jest do:
  – sprzedawania biletów w cenach nie przekraczających ich nominału,
  – eksponowania obowiązujących cen biletów w punkcie (punktach) sprzedaży
 10. KB zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli realizacji umowy w punktach sprzedaży biletów jednorazowych według poniższych zasad:- porównywanie szaty graficznej biletów jednorazowych i zabezpieczeń,
  – kontroli dokonują wyznaczeni pracownicy KB,
  – z wyników kontroli zostanie sporządzony protokół.

Dopuszcza się możliwość wycofania określonych rodzajów biletów, nr serii, itp. w uzasadnionych przypadkach, np. wykrycia fałszerstw.