Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. oraz polityka prywatności

1. Ogólna klauzula informacyjna dot. zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

1.1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Długiej 50, 43-309 Bielsko-Biała; email: sekretariat@mzk.bielsko.pl;
tel.: 33 814 35 11.
1.2. Inspektorem Ochrony Danych jest Bartłomiej Czauderna, a Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Jacek Kozłowski: adres korespondencyjny – jw.; e-mail: iod@mzk.bielsko.pl.
1.3. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadań Spółki, określonych przepisami prawa oraz umowami, w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Uchwały Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 12.04 2011 r. ws. przyjęcia „Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym”; Uchwały Nr XXVII/686/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 26.02.2013 r. ws. sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego; Zarządzenia Nr  ON.0050.1465.2020.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2020 r. ws. ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych; Umowy nr KM VII.7240.1.2019 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 31 grudnia 2019 r.
1.4. Dane osobowe są przetwarzane w związku z:
a) realizacją przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnieniem przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa;
b) wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
c) wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęciem działań prowadzących do zawarcia umowy;
d) wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w określonym celu i zakresie.
1.5. Cele przetwarzania danych osobowych to w przypadku:
a) pasażerów:
⦁ sprawdzanie ważności dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt, tj. kontrola biletów prowadzona przez kontrolerów biletów oraz kierowców autobusowych;
⦁ windykacja należności z tytułu opłat dodatkowych nałożonych za przejazd bez ważnych dokumentów przewozu osób lub bagażu;
⦁ odpowiadanie na skargi, wnioski, odwołania, reklamacje, roszczenia, prośby itp.,
⦁ zapewnienie bezpieczeństwa m.in. poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego;
b) pracowników – realizacja prawnych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, a także umożliwienie skorzystania z przywilejów socjalnych, oferowanych pracownikom i członkom ich rodzin;
c) byłych pracowników – emerytów i rencistów oraz osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych / przedemerytalnych, którzy bezpośrednio przed przejściem na ww. świadczenie byli zatrudnieni w Spółce oraz ich współmałżonkom;
d) mieszkańców Miasta Bielsko-Biała mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – realizacja zadania powierzonego przez Miasto na podstawie umowy;
e) klientów Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów – przeprowadzanie badań technicznych pojazdów oraz wysyłanie powiadomienia o zbliżającym się terminie kolejnego badania technicznego;
f) kandydatów do pracy – prowadzenie rekrutacji na określone stanowiska pracy w Spółce;
g) praktykantów i stażystów – organizacja i prowadzenie praktyk (staży) zawodowych dla uczniów, studentów i innych osób;
h) pracowników firm zewnętrznych, wykonujących prace na terenie i na zlecenie Spółki – realizacja umów na wykonanie usług / robót budowlanych;
i) wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez Spółkę
(w uzasadnionych przypadkach także ich pracowników) – prowadzenie postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia;
j) kontrahentów, z którymi Spółka zawiera umowy na realizację dostaw / usług / robót budowlanych – realizacja przedmiotu umowy;
k) osób działających na szkodę Spółki – prowadzenie postępowań dotyczących odszkodowań;
l) osób uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych z udziałem pojazdów Spółki – prowadzenie postępowań odszkodowawczych;
m) osób składających wniosek o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej – udzielenie odpowiedzi na wniosek;
n) osób biorących udział w działaniach promocyjnych – promowanie usług przewozowych świadczonych przez Spółkę oraz pozostałych jej działalności;
o) dokumentów zawierających dane osobowe – ich stosowne archiwizowanie.
1.6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 5, odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej (np. Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie tj. m.in. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (informacja o sposobie przekazywania danych), firmy windykacyjne.
1.7. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny od realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy.
1.8. Dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
1.9. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane osobowe są przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony głównie na podstawie właściwych przepisów prawa.
1.10. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, każda osoba ma prawo do żądania od Administratora wglądu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
1.11. Podanie danych osobowych może nastąpić na podstawie zgody, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, bądź może być niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a dane nie zostaną podane, Spółka nie będzie mogła zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny lub kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a dane nie zostaną podane, spowoduje to niemożność wykonania i realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków lub spowoduje to niemożność zawarcia przedmiotowej umowy.
1.12. Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub pozyskiwane w inny sposób, w szczególności na podstawie przepisów prawa od podmiotów uprawnionych lub rejestrów publicznych.
1.13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Dane dot. witryny internetowej www.mzk.bielsko.pl

2.1. Zakres gromadzonych informacji:
a) serwis informacyjny został zaprojektowany w taki sposób, aby można było go odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Zakres pozyskiwanych danych ogranicza się do typowych informacji statystycznych wykorzystywanych w sieciach komputerowych, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu.
b) informacje statystyczne są pozyskiwane w witrynie MZK z wykorzystaniem oprogramowania Google Analytics – szczegółowe zasady dotyczące Polityki prywatności stosowanej przez twórców tego narzędzia, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych, znajdują się na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/partners/.

2.2. Wykorzystanie danych – pozyskiwane dane są wykorzystywane wyłącznie dla poprawy wygody korzystania z serwisu. Dane dotyczące użytkowników serwisu w żadnym wypadku nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

2.3. Dane zbierane w trakcie korespondencji ze Spółką są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie, skargę, reklamację, odwołanie,  roszczenie, itp.

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego