Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. oraz polityka prywatności

1. Ogólna klauzula informacyjna dot. zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

1.1. Administratorem danych jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. (zwany dalej Spółką), ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała; email: sekretariat @ mzk.bielsko.pl; tel.: 33 814 35 11.

1.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny – jw.; e-mail: iod@mzk.bielsko.pl.

1.3. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

1.4. Cele przetwarzania danych osobowych to w przypadku:
a) pasażerów:

  • sprawdzanie ważności dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt, tzn. kontrola biletów prowadzona przez kontrolerów biletów oraz kierowców autobusowych;
  • odzyskanie należności z tytułu opłat dodatkowych nałożonych za przejazd bez ważnych dokumentów przewozu osób lub bagażu;
  • odpowiadanie na skargi, wnioski, odwołania, reklamacje, roszczenia, prośby, itp.;
  • zapewnienie bezpieczeństwa m.in. poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego w autobusach, kasach biletowych, automatach biletowych, itp.;

b) pracowników – realizacja prawnych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, a także umożliwienie skorzystania z przywilejów socjalnych, oferowanych pracownikom i członkom ich rodzin;
c) klientów Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów – przeprowadzanie badań technicznych pojazdów oraz wysyłanie powiadomienia o zbliżającym się terminie kolejnego badania technicznego;
d) kandydatów do pracy – prowadzenie rekrutacji na określone stanowiska pracy w Spółce;
e) pracowników firm zewnętrznych, wykonujących prace na terenie i na zlecenie Spółki – realizacja umów na realizację usług / robót budowlanych;
f) wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez Spółkę (w uzasadnionych przypadkach także ich pracowników) – prowadzenie postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia;
g) kontrahentów, z którymi Spółka zawiera umowy na realizację dostaw / usług / robót budowlanych – realizacja przedmiotu umowy;
h) osób działających na szkodę Spółki – prowadzenie postępowania odszkodowawczego;
i) osób uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych z udziałem pojazdów Spółki – prowadzenie postępowania odszkodowawczego;
j) osób składających wniosek o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej – udzielenie odpowiedzi na wniosek;
k) dokumentów zawierających dane osobowe – ich stosowne archiwizowanie.

1.5. Odbiorcami danych osobowych mogą być, np.:
a) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (informacja o zasadach przekazywania danych);
b) firmy windykacyjne;
c) uprawnione instytucje lub organy – w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska;
d) podmioty, z którymi Spółka zawarła umowy powierzenia.

1.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały zebrane, po czym są usuwane (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej).

1.7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Spółkę, ma prawo do:
a) żądania od administratora wglądu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) przenoszenia danych;
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

1.8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

2. Dane dot. witryny internetowej www.mzk.bielsko.pl

2.1. Zakres gromadzonych informacji:
a) serwis informacyjny został zaprojektowany w taki sposób, aby można było go odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Zakres pozyskiwanych danych ogranicza się do typowych informacji statystycznych wykorzystywanych w sieciach komputerowych, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu.
b) informacje statystyczne są pozyskiwane w witrynie MZK z wykorzystaniem oprogramowania Google Analytics – szczegółowe zasady dotyczące Polityki prywatności stosowanej przez twórców tego narzędzia, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych, znajdują się na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/partners/.

2.2. Wykorzystanie danych – pozyskiwane dane są wykorzystywane wyłącznie dla poprawy wygody korzystania z serwisu. Dane dotyczące użytkowników serwisu w żadnym wypadku nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

2.3. Dane zbierane w trakcie korespondencji ze Spółką są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie, skargę, reklamację, odwołanie,  roszczenie, itp.