Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej sp. z o.o.

 • Data publikacji strony internetowej: .
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia dołączane do wpisów opublikowanych przed 2020.09.23 nie mają opisów zgodnych z wymogami WCAG 2.1;
  • strona może być użytkowana tylko z wykorzystaniem klawiatury, lecz fokus nie jest widoczny;
  • strona nie umożliwia pomijania tekstu – przy każdym otwarciu podstrony treści odczytywane są od początku.
  • Oświadczenie sporządzono dnia: . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych w ograniczonym zakresie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności, Anna Trzop , e-mail: a.trzop@mzk.bielsko.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 814 35 11, numer wewnętrzny 271 lub osobiście w budynku administracyjnym zlokalizowanym w Bielsku-Białej, przy ul. Długiej 50, 2 piętro, pokój nr 202. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

   • dane osoby zgłaszającej żądanie,
   • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
   • sposób kontaktu.
   • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
   • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
   • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
   • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, którego dane kontaktowe dostępne są pod adresem: https://bip.brpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba: Budynek Administracyjny zlokalizowany w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 5.
  1. Do siedziby Spółki można dojechać autobusami linii nr 1, 12 i 21.
  2. Przy wejściu do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  3. Drzwi główne wejściowe do budynku otwierają się na zewnątrz.
  4. Drzwi wewnętrzne na tzw. podwyższonym parterze budynku otwierają się do wewnątrz.
  5. Budynek posiada drzwi boczne od strony portierni, otwierane na zewnątrz.
  6. Nad wszystkimi wejściami do obiektu znajduje się zadaszenie chroniące przed opadami.
  7. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
  8. Przy wejściu głównym do budynku brak tablicy informacyjnej.
  9. W dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, zapewniona jest pomoc Koordynatora ds. dostępności, przy czym zalecane jest uprzednie umówienie spotkania.
  10. Budynek nie jest wyposażony w windę, tym niemniej dostęp alternatywny dla osób ograniczonych ruchowo zapewniony jest poprzez możliwość skorzystania z platformy schodowej (schodołazu), po wcześniejszym umówieniu spotkania z Koordynatorem ds. dostępności.
  11. Toaleta jest dostępna na podwyższonym parterze budynku, w korytarzu po prawej stronie, przy schodach na wyższe piętro.
  12. Kasa biletowa znajduje się na podwyższonym parterze, w korytarzu po lewej stronie, pokój nr 3 (dostępne miejsca siedzące oraz stoliki).
  13. Biuro Obsługi Pasażera znajduje się na podwyższonym parterze, w korytarzu po prawej stronie, pokój nr 22.
  14. Dział Kontroli Liniowej znajduje się na podwyższonym parterze, w korytarzu po prawej stronie, pokój nr 21.
  15. Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się na 1 piętrze, w korytarzu po prawej stronie, obok schodów, pokój 120, tel. 33 814 35 11, numer wewnętrzny: 253.
  16. Sekretariat znajduje się na 1 piętrze, w korytarzu po lewej stronie, pokój 105.
  17. Na pierwszym piętrze zapewniono poczekalnię wyposażoną w miejsca siedzące i stół.
  18. Wyjścia ewakuacyjne są oznaczone na każdej kondygnacji budynku.
  19. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Dostęp alternatywny umożliwiony jest poprzez wsparcie Koordynatora ds. dostępności.
  20. Zapewniona jest dostępność tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu spotkania z Koordynatorem ds. dostępności.
 2. Punkt Obsługi Pasażera w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – Plac Ratuszowy 6.
  1. Przy budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  2. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia dla osób ograniczonych ruchowo, wraz z oznakowaniem kontrastowym kolorem początku i końca biegu schodów zewnętrznych.
  3. Drzwi główne oraz drzwi wewnętrzne do budynku są szerokie, rozsuwane.
  4. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
  5. W dniach i godzinach pracy punktu, lecz maksymalnie do godziny 15:00, zapewniona jest pomoc Koordynatora ds. dostępności, przy czym zalecane jest uprzednie umówienie spotkania.
  6. Wyjścia ewakuacyjne są odpowiednio oznaczone.
  7. Zapewniona dostępność tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu spotkania z Koordynatorem ds. dostępności.
 3. Punkt Obsługi Pasażera przy ul. Sukienniczej 3 (obok Domu Handlowego Alexander)
  1. Na drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, za pomocą którego można poprosić kasjera o zejście w celu zakupu biletu.
  2. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
  3. W dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, zapewniona jest pomoc Koordynatora ds. dostępności, przy czym zalecane jest uprzednie umówienie spotkania.
  4. Zapewniona dostępność tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu spotkania z Koordynatorem ds. dostępności.
 4. Punkt Obsługi Pasażera przy ul. Piastowskiej (obok przejścia podziemnego)
  1. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przystanek autobusowy, przejście podziemne oraz winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  2. W dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00, zapewniona jest pomoc Koordynatora ds. dostępności, przy czym zalecane jest uprzednie umówienie spotkania.
  3. Zapewniona dostępność tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu spotkania z Koordynatorem ds. dostępności.

Rozwiązania zastosowane w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

 1. Niska podłoga na całej długości pojazdu, bez dodatkowych stopni wejściowych przy drzwiach oraz bez progów poprzecznych wewnątrz.
 2. Układ przyklęku umożliwiający obniżenie podłogi pojazdu do wysokości chodnika na przystanku.
 3. Odpowiednio oznakowana piktogramami na podłodze i ścianie bocznej, specjalna przestrzeń dla wózków dziecięcych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażona w urządzenia przytrzymujące i zapewniające stabilność wózka inwalidzkiego oraz w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez pasażera z niepełnosprawnością.
 4. Rozkładana rampa (podest) najazdowy do obsługi wózka inwalidzkiego przy drzwiach.
 5. Przyciski wewnętrzne STOP z wypukłymi znakami w języku Braille’a.
 6. Przyciski wewnętrzne do samoczynnego otwierania drzwi przez pasażerów z napisem „drzwi” oraz dodatkowo wypukłymi znakami w języku Braille’a lub wypukłym piktogramem w formie znaku „< >”.
 7. Elektroniczne, diodowe tablice informacyjne wewnątrz i zewnątrz pojazdu informujące o numerze linii i trasie przejazdu autobusu, w tym o kolejnych przystankach.
 8. System głosowej zapowiedzi przystanków, wraz z wyświetlaniem ich kolejnych nazw.
 9. Poręcze i uchwyty o barwie ostrzegawczej (żółtej).
 10. Osłony krawędzi stopni w kolorze ostrzegawczym (żółtym), w celu zminimalizowania ryzyka potknięcia się.
 11. Dodatkowo – w 5 nowych pojazdach klasy MAXI (12 m), zakupionych od 2021 r.,:
  1. zamontowano system neutralizacji wirusów, bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów, oparty o promieniowanie UV – ważny dla pasażerów o obniżonej odporności na choroby;
  2. zamontowano zewnętrzną tablicę liniową wysokiego kontrastu umiejscowioną między pierwszymi a drugimi drzwiami wyświetlającą numer linii;
  3. wyznaczono odpowiednio oznakowane piktogramem, specjalne miejsce na podłodze pojazdu przeznaczone dla psa przewodnika, który towarzyszy pasażerowi z dysfunkcją wzroku; Drzwi otwierane odskokowo – przesuwnie na zewnątrz, krawędzie wszystkich skrzydeł drzwi wyposażone w system ochrony przed ściśnięciem pasażera przy zamykaniu drzwi, zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie.

Rozwiązania zastosowane w busach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. przeznaczonych do przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie Bielska-Białej

 1. Winda o napędzie elektryczno-hydraulicznym (podest ruchomy) o udźwigu min. 250 kg, zamontowana w obszarze tylnych drzwi, umożliwiająca transport osób na wózkach inwalidzkich do pojazdu.
 2. Lampy sygnalizujące, rozbłyskowe, koloru żółtego włączane w czasie obsługi windy.
 3. Zapewniono 3 poprzeczne szyny i komplety pasów do mocowania wózków inwalidzkich.
 4. Zapewniono 3 komplety pasów bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych na wózkach.