Ogólne zasady kontroli biletów

1. Pasażer, który podróżuje (w tym przewozi bagaż lub zwierzęta) niezgodnie z aktualną taryfą biletową, jest zobowiązany do uiszczenia właściwej należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej.
2. Naruszenie taryfy stanowi jazda:
a) bez ważnego biletu;
b) bez ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego/ulgowego przejazdu;
c) z biletem wielokrotnie skasowanym;
d) z biletem niekasowanym;
e) z biletem zniszczonym, podrobionym lub przerobionym, w szczególności w sposób niezgodny z uprawnieniami wynikającymi z rodzaju biletu;
f) z biletem niewypełnionym, wypełnionym nieprawidłowo lub gdy z biletu korzysta inna osoba, niż wymieniona na nim (dotyczy biletów okresowych imiennych);
g) z biletem o zaniżonej opłacie;
h) z biletem, który nie obowiązuje w autobusach Spółki.
3. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu przewozu lub braku dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontroler:
a) pobiera właściwą opłatę dodatkową oraz właściwą należność za przewóz, ustaloną na podstawie aktualnej Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego;
b) wystawia Wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, jeśli pasażer nie chce uiścić należności za przejazd gotówką, wpłacając ją kontrolerowi w autobusie, za pokwitowaniem.
4. Podczas wykonywania przez kontrolera czynności związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej pasażer jest zobowiązany pozostać w pojeździe, aż do ich zakończenia.
5. Kontroler ma prawo w razie:
a) odmowy zapłacenia należności ze strony pasażera – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości;
b) niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub Straży Miejskiej, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mają prawo do zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości – w tym przypadku, do czasu przybycia ww. funkcjonariuszy, podróżny jest zobowiązany pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub w innym miejscu wskazanym przez kontrolera.

W przypadku otrzymania wezwania do opłaty dodatkowej:
1. Wpłaty można dokonać:
a) przelewem (w tytule podając nr sprawy) na konto w Banku Pekao SA o nr: 14 1240 4142 1111 0010 9543 2815
b) bezpośrednio w Dziale Kontroli Liniowej, Bielsko-Biała, ul. Długa 50, pokój nr 21 (parter) w dni robocze, godz. 8.00-14.00, tel. 33 814 35 11, wew. 291.
2. W razie nieuiszczenia wpłaty w wyznaczonym terminie będą naliczane odsetki ustawowe i koszty windykacji.
3. Opłata dodatkowa za:
a) przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu wynosi:
– do 7 dni -> 140 zł + właściwa należność za przejazd;
– do 30 dni – > 200 zł + właściwa należność za przejazd;
b) przewóz rzeczy lub zwierzęcia bez zapłacenia należności albo naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt wynosi: -> 80 zł + właściwa należność za przejazd;
c) nieuzasadnione spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego wynosi 600 zł.
4. Jeśli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w ciągu 7 dni od daty wystawienia jej wysokość jest obniżana o 30%.
5. Jeżeli pasażer w czasie kontroli nie okaże imiennego biletu lub dokumentu uprawniającego go do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, jest zobowiązany w ciągu 7 dni do jego okazania w Dziale Kontroli Liniowej (dane kontaktowe w pkt. 1b) i uiszczenia opłaty manipulacyjnej.
6. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o., jako wierzyciel, uprzedza, że w przypadku nieuregulowania zobowiązania wymagalnego od co najmniej 60 dni, przekaże dane dotyczące pasażera i jego zobowiązania pieniężnego do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12), zgodnie z aktualną ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.