Powstanie i zadania MZK

W dniu 13 czerwca 1991 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej Uchwałą Nr XXII/134/91 postanowiła z dniem 01 lipca 1991 roku przekształcić Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bielsku-Białej w Zakład Budżetowy o nazwie „Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej”. Elementarnym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Zakładu, jest Statut zatwierdzony przez Zarząd Miasta w Bielsku-Białej w dniu 31 czerwca 1991 roku. Organem Zakładu jest Dyrektor Zakładu, który działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.

Polityka Kierownictwa MZK

Polityka Firmy

Misją Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej (MZK) jest profesjonalne świadczenie usług komunikacji publicznej – głównie dla mieszkańców miasta Bielska-Białej i sąsiadujących gmin, poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie oraz podejmowanie działań zmniejszających niekorzystny wpływ wywierany na środowisko naturalne i otoczenie.