Komunikaty

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zaprasza mieszkańców Miasta do wyrażenia swojej opinii w zakresie przedłożonej propozycji zmiany nazewnictwa przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta. Jest to pierwsza zmiana nazw przystanków autobusowych od 2016 r. – konieczna celem uporządkowania stosowanego nazewnictwa, a także jego uaktualnienia – wiele przystanków na terenie Miasta nie odzwierciedla już rzeczywistego odniesienia do obiektów/ulic występujących w ich pobliżu lub jest też mało precyzyjna, co powoduje dezorientację pasażerów chcących skorzystać z danego przystanku.

Przedłożone zmiany w projekcie Uchwały uwzględniają przede wszystkim wnioski zgłaszane przez mieszkańców w 2020 r. w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych projektu “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” a także wnioski, które wpłynęły do Wydziału Komunikacji w 2021 r.

Konsultacje rozpoczynają się 14 października 2021 r. i trwają do 1 listopada 2021 r.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transport@um.bielsko.pl oraz pisemnie za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w pokoju nr 233, II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.

Załączniki:
Zarządzenie nr ON.0050.2235.2021.SOP Prezydenta Miasta z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.

Projekt Uchwały

Obowiązujący wykaz przystanków komunikacyjnych

Wzór formularza

Źródło: komunikacja.um.bielsko.pl