[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Polityka Kierownictwa MZK

Polityka Firmy

Misją Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej (MZK) jest profesjonalne świadczenie usług komunikacji publicznej – głównie dla mieszkańców miasta Bielska-Białej i sąsiadujących gmin, poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie oraz podejmowanie działań zmniejszających niekorzystny wpływ wywierany na środowisko naturalne i otoczenie.

Priorytetowe cele wyznaczone przez Kierownictwo MZK do realizacji
1. Ciągłe dostosowywanie świadczonych usług komunikacyjnych do rosnących wymagań i oczekiwań Pasażerów oraz zmieniających się warunków rynkowych i infrastruktury miasta Bielska-Białej.
2. Zapewnienie Pasażerom wysokiej jakości usług komunikacyjnych poprzez bezpieczny przewóz sprawnym, wygodnym i czystym taborem autobusowym, spełniającym wymagania norm emisji spalin, obsługiwanym przez uprzejmych i kompetentnych pracowników.
3. Prowadzenie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających przemieszczanie się autobusami MZK osobom niepełnosprawnym i starszym oraz matkom z dziećmi w wózkach.
4. Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego użytkowanych pojazdów, przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów technicznych i eksploatacyjnych.
5. Unowocześnianie, utrzymywanie i właściwe wykorzystywanie posiadanych zasobów infrastruktury – szczególnie taboru autobusowego, obiektów zajezdni oraz maszyn, urządzeń, narzędzi i oprogramowania informatycznego.
6. Zapobieganie zanieczyszczeniom i redukowanie negatywnego wpływu Zakładu na środowisko naturalne poprzez:

  • a) ograniczanie emisji spalin oraz poziomu hałasu;
  • b) wycofywanie z eksploatacji i kasację pojazdów zużytych i przestarzałych technologicznie;
  • c) zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów, ich segregowanie i odpowiednie przechowywanie oraz przekazywanie do ponownego wykorzystania lub utylizacji uprawnionym odbiorcom;
  • d) oszczędne i racjonalne wykorzystywanie paliw, energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz materiałów, sprzętów warsztatowych i biurowych.

7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich świadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

8. Zapewnianie stałej poprawy warunków pracy, a w szczególności zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

9. Przestrzeganie przepisów prawnych oraz innych wymagań obowiązujących Zakład – przede wszystkim z zakresu publicznego transportu zbiorowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Każdy z pracowników MZK, w zakresie swoich obowiązków służbowych, odpowiada za realizację ww. celów, kompetentną i uprzejmą obsługę Klientów, dbanie o bezpieczne warunki pracy oraz ochronę środowiska naturalnego. Kierownictwo MZK zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków i zasobów dla prawidłowego funkcjonowania oraz stałego doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001. Ocena realizacji niniejszej Polityki oraz skuteczności ZSZ jest dokonywana podczas okresowych przeglądów, przeprowadzanych przez Kierownictwo MZK.

Dyrektor Zakładu

[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” accent_color=”#bb1e10″][/vc_column][/vc_row]