Zasady kontroli biletów oraz windykacji należności

Ogólne zasady kontroli biletów przez kontrolerów MZK w Bielsku-Białej

 1. Pasażer, który podróżuje (przewozi bagaż lub zwierzęta) niezgodnie z obowiązującym Cennikiem zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej. Druk opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu zastępuje bilet. Za naruszenie taryfy uważa się jazdę bez ważnego biletu, a w szczególności jazdę: bez biletu (jednorazowego, okresowego), z biletem nieskasowanym, z biletem zniszczonym, z biletem niewypełnionym, wypełnionym nieprawidłowo lub w przypadku gdy z biletu korzysta inna osoba niż wymieniona na nim (dotyczy biletów okresowych imiennych), z biletami, które nie obowiązują na liniach komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej.
 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do nałożenia opłaty dodatkowej, kontroler ma obowiązek pobrać od kontrolowanego opłatę dodatkową (gotówkę) oraz wydać na to pokwitowanie.
 3. W przypadku, gdy Pasażer nie jest w stanie uregulować opłaty dodatkowej gotówką, kontroler ma obowiązek wydać druk opłaty dodatkowej kredytowej, zgodnie z obowiązującą taryfą, ustaloną zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej (patrz poniższa tabela) oraz poinformować o sposobie wniesienia opłaty, tj. uiszczenia stosownej kwoty bezpośrednio w Dziale Kontroli Liniowej MZK, mieszczącym się przy ul. Długiej 50, na parterze, pokój nr 21, tel. 033 814 35 11, wew. 291 lub przelewem bankowym na konto w banku Pekao S.A.: 47 1240 4142 1111 0000 4826 1058.
Powód nałożenia opłaty dodatkowej Wysokość opłaty dodatkowej
Przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
Przewóz rzeczy lub zwierzęcia bez zapłacenia należności albo za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
Spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
Przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego

Ogólne zasady postępowania MZK w Bielsku-Białej w przypadku windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat dodatkowych - tzn. mandatów nałożonych za jazdę bez ważnego dokumentu przewozu osób lub bagażu (biletu)

 1. Wprowadzenie danych osobowych dłużnika do systemu informatycznego „Windykator” oraz wystawienie i doręczenie pisemnego Wezwania do zapłaty – listownie lub bezpośrednio przez windykatorów.
 2. W przypadku nie uiszczenia w określonym terminie kwoty długu - przekazanie danych osobowych dłużnika do:
  #
  a) sądu grodzkiego – który wszczyna postępowanie o wykroczenie, na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.), art. 121 § 1: "Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny." Z uwagi na uproszczony tryb postępowania rozprawy toczą się nawet bez obecności oskarżonego, a wyroki mogą być ogłaszane zaocznie w dniu wszczęcia procesu. Po uprawomocnieniu się wyroku, dane osoby skazanej zostają automatycznie umieszczone w Krajowym Rejestrze Karnym Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyniku czego osoba taka otrzymuje status osoby karanej.#

  b)
  Krajowego Rejestru Długów - zarejestrowani w KRD dłużnicy tracą wiarygodność w kontaktach handlowych, mają utrudniony dostęp do usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w cenie promocyjnej), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny).  #

  c)
  firmy windykacyjnej – profesjonalnie zajmującej się ściąganiem nawet minimalnych długów. Wystarczy już jeden niezapłacony mandat, aby tego typu firma rozpoczęła czynności ustalające składniki majątkowe dłużnika, które mógłby zająć Komornik Sądowy na podstawie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) art. 845 Kodeksu cywilnego (zajęcie ruchomości), art. 881 KC (zajęcie wynagrodzenia za pracę), art. 889 KC (zajęcie konta bankowego). Działalność firm windykacyjnych charakteryzuje się szerokim zakresem możliwości i sprawdzonymi metodami w ustalaniu dokładnego adresu dłużnika, np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. 
  Uwaga: w przypadku zaangażowania w sprawę firmy windykacyjnej i/lub sądu kwota długu jest dodatkowo powiększona o odsetki ustawowe, koszty procesu, itd.


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja