Perspektywy i rozwój Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Perspektywy i rozwój Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Modernizacja infrastruktury zaplecza technicznego
W związku z postępującą dekapitalizacją infrastruktury zaplecza technicznego, wynikającą z braku dostatecznych nakładów na remonty obiektów użytkowanych od ponad 30 lat, zachodzi konieczność podjęcia radykalnych działań, mających na celu gruntowną modernizację zajezdni. Po przeprowadzeniu analizy możliwości, wynikających z obecnej sytuacji ekonomicznej Zakładu oraz po uzgodnieniu planów MZK z planami inwestycyjnymi miasta, wytyczono nw. cele strategiczne do realizacji w najbliższych trzech latach.

Przebudowa istniejącej stacji paliw

W ramach prac rozpoczętych w czerwcu 2005 roku między innymi:
 • posadowiono dwa nowe dwupłaszczowe zbiorniki na olej napędowy o pojemności 50 m3 każdy oraz zbiornik na płyn niskokrzepnący o pojemności 20 m3;
 • wymieniono instalacje paliwowe wraz z dystrybutorami;
 • wykonano nowe zadaszenie nad stanowiskami poboru i rozładunku paliwa;
 • zmieniono nawierzchnie dróg i chodników w rejonie nowego pawilonu stacji;
 • zamontowano automat tankujący, umożliwiający automatyczną obsługę i włączenie rozliczania do zakładowej sieci komputerowej.
Ponadto zgodnie z przepisami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia:
 • 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. z 2001 r.
  Nr 113, poz. 1211);
 • 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 98,
  poz. 1067 z późn. zm.);
stację paliw wyposażono w urządzenia i instalacje:
 • zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu oraz do wód powierzchniowych i gruntowych;
 • kontrolno-pomiarowe, sygnalizujące wycieki paliw płynnych;
 • zabezpieczające przed emisją par paliw do powietrza atmosferycznego przy napełnianiu zbiorników;
 • ograniczające emisję par paliw przy tankowaniu pojazdów samochodowych.
Planowane uruchomienie stacji nastąpiło w miesiącu wrześniu, tym samym jeszcze przed 31.12.2005 r. stacja została w pełni dostosowana do wymogów technologicznych, obowiązujących od 2006 roku. Chętnych do obejrzenia zdjęć, dokumentujących etapy modernizacji stacji paliw serdecznie zapraszamy do Galerii.

Przebudowa placu postojowego autobusów

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2006 – 2007 obejmuje odbudowę nawierzchni placu postojowego po robotach wodno-kanalizacyjnych, wyznaczenie stanowisk postojowych dla autobusów oraz jezdni manewrowych, wyznaczenie ciągów pieszych, odwodnienie dróg i placów, w tym rozmieszczenie wpustów. Całość dokumentacji technicznej jest już przygotowana
i projekt oczekuje tylko na realizację. Modernizacja linii obsług codziennych autobusów. W ramach tego zadania powstanie nowoczesny obiekt obsługi codziennej taboru, wyposażony w dwie linie sprzątania i mycia autobusów oraz stanowiska przeglądowe o łącznej długości 60 m każda. Poszczególne stanowiska zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia myjąco-sprzątające:  samoobsługowe, samojezdne myjnie bramowe, przemysłowe myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze przemysłowe
i inne niezbędne sprzęty. Efektem bezpośrednim tej szeroko zakrojonej modernizacji będzie przede wszystkim dalsza poprawa czystości eksploatowanych autobusów.

Efektami pośrednimi, ale z punktu widzenia zmniejszania kosztów eksploatacji równie ważnymi, będą:
 • zmniejszenie zużycia wody technologicznej – myjnia pracować będzie w obiegu zamkniętym z odzyskiem 80% wody;
 • poprawa warunków bhp zatrudnionych na linii OC pracowników – myjnia wyposażona będzie w nowoczesne oświetlenie oraz wysoko sprawne urządzenia grzewczo-wentylacyjne, zapewniające pracownikom właściwą temperaturę i wilgotność środowiska pracy;
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej – budynek myjni zostanie docieplony, powierzchnie okien zostaną zmniejszone, a same okna wymienione na dwuszybowe.
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej

Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje zadania:
 • wymianę sieci wodociągowej wraz z hydrantami;
 • wymianę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem tłuszczu na wylocie ze stołówki oraz studnią pomiarową na ostatnim odcinku kanalizacji;
 • wymianę sieci kanalizacji technologicznej wraz z separatorem substancji ropopochodnych na wylocie z warsztatów
  i studnią pomiarową na ostatnim odcinku kanalizacji,;
 • rozbudowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem podczyszczającym w rejonie górnego placu postojowego
  dla autobusów.
Realizacja modernizacji zapewni odprowadzanie ścieków, spełniających normy wymagane przepisami ochrony środowiska. Pierwszy etap prac wykonany będzie jeszcze w bieżącym roku.

Modernizacja gospodarki cieplnej

Do lipca 2005 r. w ramach tego zadania wykonano:
 1. modernizację głównego węzła cieplnego po stronie dostawy czynnika grzewczego wraz z jego automatyzacją;
 2. wymianę starych okien drewnianych w budynku administracyjnym, portierni, dyspozytorni i w szatni mechaników na okna
  o profilu PCV i szybach o współczynniku przenikalności cieplnej K=1,1;
 3. wymianę wszystkich stalowych bram wjazdowych na segmentowe bramy ocieplane;
 4. wymianę wszystkich świetlików okiennych na ocieplane wraz z ociepleniem dachów;
 5. ocieplenie budynku administracyjnego, portierni i dyspozytorni warstwą styropianu oraz pokrycie jej warstwą tynku mineralnego w nowych barwach MZK, zgodnych z opracowanym projektem plastycznym.
Kontynuując ten proces, zamierzamy do 2007 roku wykonać kolejne jego etapy, a mianowicie:
 1. modernizację głównego węzła cieplnego po stronie dystrybucji czynnika grzewczego z jego pełną automatyzacją
  i zastosowaniem regulatorów pogodowych;
 2. wymianę starych, jednoszybowych okien stalowych w warsztatach rzemiosł na dwuszybowe, szczelne witryny, wykonane
  z profilu PCV;
 3. ocieplenie budynków hali głównej i hali pomocniczej warstwą styropianu, zgodnie z dokumentacją techniczną i pokrycie ich nowymi tynkami mineralnymi o kolorystyce zgodnej z projektem plastycznym, jednolitym dla wszystkich obiektów zajezdni;
 4. ocieplenie pomieszczeń zajmowanych przez szatnie i umywalnie poprzez zastosowanie stropów podwieszanych;
 5. wymianę starych grzejników stalowych i żeliwnych na mniejsze, nowoczesne grzejniki płytowe o zdecydowanie większej sprawności cieplnej.
Oceniając wielkość i zakres przeprowadzanych prac modernizacyjnych zakładamy, że w ostatecznym rozrachunku pozwolą nam one na zaoszczędzenie około 30% zużywanej obecnie energii cieplnej. Oprócz opisanych, bardzo kosztochłonnych prac modernizacyjnych, przewidujemy również wygospodarowanie środków na wykonanie:
 1. parkingu dla samochodów osobowych;
 2. monitoringu terenu zajezdni;
 3. remontu ogrodzenia;
 4. remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach warsztatowych zajezdni;
 5. nowego stanowiska obsług technicznych;
 6. remontów wiat przystankowych;
 7. remontu pomieszczeń magazynowych.
Plany wymiany taboru autobusowego
Technicznie sprawny, tani w eksploatacji, przyjazny pasażerom i środowisku tabor autobusowy to podstawa działania każdego masowego przewoźnika. Po gruntownej analizie stanu technicznego posiadanego taboru przyjęto koncepcję jego modernizacji, sprowadzającą się do:
 1. odbudowy w ciągu najbliższych lat taboru przegubowego poprzez wykonanie remontów modernizacyjnych wszystkich
  41 autobusów Ikarus 280;
 2. stopniowego wycofywania zużytych technicznie autobusów Jelcz M 11, Jelcz PR 110, Mercedes i zastępowania ich nowymi autobusami niskowejściowymi, wyposażonymi w przyjazne środowisku silniki, spełniające normy EURO 3 i EURO 4 emisji spalin;
 3. utrzymywania drogą remontów bieżących we właściwym stanie technicznym autobusów Ikarus 415, 412, 411 oraz MAN NL 223 i Solaris Urbino 12.
Najbardziej kosztochłonne zakupy nowego taboru zostały wpisane w Czteroletni plan inwestycyjny na lata 2008 – 2011, który został przyjęty Uchwałą Nr XIX/536/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2007 r. Źródłem finansowania zakupów będą środki własne, preferencyjne kredyty, m.in. z WFOŚiGW oraz środki unijne, przekazywane do naszego kraju
w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Reasumując, należy stwierdzić, że realizacja przyjętego programu modernizacji i odbudowy taboru pozwoli w ciągu najbliższych trzech lat na doprowadzenie pojazdów naszego Zakładu do stanu technicznego, odpowiadającego współczesnym standardom technicznym.


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja