Zintegrowany System Zarządzania (ISO) Zintegrowany System Zarządzania (ISO)

Zintegrowany System Zarządzania (skrót: ZSZ), wdrożony w 2005 r. w MZK w Bielsku-Białej, składa się z trzech elementów:

 • zarządzania jakością - zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009;
 • zarządzania środowiskowego - zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005;
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - zgodnego z wymaganiami polskiej normy PN-N 18001:2004;
Zakres Systemu obejmuje 5 podstawowych obszarów działania MZK, a mianowicie:
 • świadczenie usług komunikacji publicznej;
 • przewóz osób niepełnosprawnych pojazdami specjalistycznymi;
 • wykonywanie badań technicznych pojazdów;
 • wykonywanie obsług i napraw pojazdów samochodowych;
 • działania na rzecz ochrony środowiska, poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest potwierdzeniem dbałości Zakładu o:
 • spełnianie wymagań i oczekiwań Pasażerów;
 • zmniejszenie uciążliwości Zakładu dla środowiska naturalnego;
 • bezpieczeństwo i higienę pracy własnych pracowników i innych, wykonujących obowiązki służbowe na terenie MZK;
 • spełnianie postanowień właściwych przepisów prawnych i norm oraz do ciągłego doskonalenia swej działalności.

Dokumentację Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowią:

 • Polityka Kierownictwa;
 • Księga ZSZ;
 • procedury, w tym procedury systemowe, wymagane przez normy;
 • instrukcje, w tym instrukcje systemowe, wymagane przez normy;
 • formularze, w tym zapisy wymagane przez normy;
 • dokumenty zawierające wymagania prawne (głównie: przepisy prawne, uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej, decyzje administracyjne);
 • inne dokumenty, określające wewnętrzne wymagania obowiązujące w Zakładzie (głównie: Regulamin organizacyjny, Regulamin Pracy, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładu).


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja