Polityka Kierownictwa MZK Polityka Kierownictwa MZK

  P o l i t y k a    F i r m y
     
   Misją Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej (MZK) jest profesjonalne świadczenie usług komunikacji publicznej - głównie dla mieszkańców miasta Bielska-Białej i sąsiadujących gmin, poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie oraz podejmowanie działań zmniejszających niekorzystny wpływ wywierany na środowisko naturalne i otoczenie.

Priorytetowe cele wyznaczone przez Kierownictwo MZK do realizacji
 1. Ciągłe dostosowywanie świadczonych usług komunikacyjnych do rosnących wymagań i oczekiwań Pasażerów oraz zmieniających się warunków rynkowych i infrastruktury miasta Bielska-Białej.
 2. Zapewnienie Pasażerom wysokiej jakości usług komunikacyjnych poprzez bezpieczny przewóz sprawnym, wygodnym i czystym taborem autobusowym, spełniającym wymagania norm emisji spalin, obsługiwanym przez uprzejmych i kompetentnych pracowników.
 3. Prowadzenie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających przemieszczanie się autobusami MZK osobom niepełnosprawnym i starszym oraz matkom z dziećmi w wózkach. 
 4. Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego użytkowanych pojazdów, przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów technicznych i eksploatacyjnych.
 5. Unowocześnianie, utrzymywanie i właściwe wykorzystywanie posiadanych zasobów infrastruktury - szczególnie taboru autobusowego, obiektów zajezdni oraz maszyn, urządzeń, narzędzi i oprogramowania informatycznego. 
 6. Zapobieganie zanieczyszczeniom i redukowanie negatywnego wpływu Zakładu na środowisko naturalne poprzez:
  a) ograniczanie emisji spalin oraz poziomu hałasu;
  b) wycofywanie z eksploatacji i kasację pojazdów zużytych i przestarzałych technologicznie;
  c) zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów, ich segregowanie i odpowiednie przechowywanie oraz przekazywanie do ponownego wykorzystania lub utylizacji uprawnionym odbiorcom;
  d) oszczędne i racjonalne wykorzystywanie paliw, energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz materiałów, sprzętów warsztatowych i biurowych.
 7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz ich świadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 8. Zapewnianie stałej poprawy warunków pracy, a w szczególności zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 9. Przestrzeganie przepisów prawnych oraz innych wymagań obowiązujących Zakład - przede wszystkim z zakresu publicznego transportu zbiorowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Każdy z pracowników MZK, w zakresie swoich obowiązków służbowych, odpowiada za realizację ww. celów, kompetentną i uprzejmą obsługę Klientów, dbanie o bezpieczne warunki pracy oraz ochronę środowiska naturalnego.
Kierownictwo MZK zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków i zasobów dla prawidłowego funkcjonowania oraz stałego doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001,         PN-N 18001.
Ocena realizacji niniejszej Polityki oraz skuteczności ZSZ jest dokonywana podczas okresowych przeglądów, przeprowadzanych przez Kierownictwo MZK.
                                                                                                                                                                                              Dyrektor Zakładu
            
                                                                                                                                                                                              Krzysztof Knapik.

                                                                                       Bielsko-Biała, 1 marca 2010 roku.wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja