Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych - od 01.01.2020 r. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych - od 01.01.2020 r.

Decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej od 1 stycznia 2020 r. bezpłatnie autobusami MZK w Bielsku-Białej będą mogły podróżować:
1) dzieci od urodzenia do 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia –  na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,
2) osoby, które ukończyły 65 rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).


Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała  (wyciąg z zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej i przepisów powszechnie obowiązujących)
Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 4. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są uprawnieni:
1)     umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji oraz kontrolerzy biletów wykonujący czynności służbowe – na podstawie ważnych legitymacji,
2)     dzieci od urodzenia do 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia - na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,
3)     osoby, które ukończyły 65 rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia),
4)     osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia) na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
5)     osoby niewidome lub ociemniałe wraz z towarzyszącym im opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności „04-O” lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych. Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
6)    dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna do lat 18 realizująca obowiązek szkolny lub nauki w innej formie, wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia) – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego ministra lub orzeczenia o niepełnosprawności,
7)     Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 5. 1. Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich liniach są uprawnieni:
1)   dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego ministra. Prawo do korzystania z biletów ulgowych nie dotyczy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu 19 roku życia,
2)   emeryci i renciści – na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty oraz dokumentu tożsamości,
3)     inwalidzi słuchu oraz inwalidzi narządu ruchu kończyn dolnych – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia z określeniem wpisu jednego z symboli przyczyn niepełnosprawności: „03-L”, „05-R” i „10-N”, wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych oraz dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
4)     Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2.   Do korzystania ze specjalnych biletów ulgowych są uprawnieni:
1)     dzieci i młodzież posiadające kartę „Rodzina+” wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej i jednocześnie wychowujące się w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego – na podstawie karty „rodzina+” oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także aktualnego zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej potwierdzającego uprawnienie do zasiłku rodzinnego,
2)     osoby niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
3.     Do korzystania ze specjalnego imiennego biletu rocznego są uprawnieni:
1)     dzieci i młodzież posiadające, na dzień nabycia uprawnień do korzystania z biletu, kartę „Rodzina+” wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, które to osoby jednocześnie spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:
a)     wychowują się w rodzinnych formach pieczy zastępczej lub
b)     wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej
- na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także karty pasażera „Rodzina+” wydanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, potwierdzającej spełnienie jednego z powyższych warunków, 
2)     pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w  Bielsku-Białej Sp. z o.o. (MZK) zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, małżonkowie pracowników i ich dzieci do lat 18, a dzieci uczące się i niepracujące do 25 lat, emeryci i renciści oraz osoby korzystające ze świadczeń rehabilitacyjnych, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, rentę lub do korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych byli zatrudnieni w MZK oraz współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych – na podstawie dokumentu wydanego przez MZK,
3)     Honorowi Dawcy Krwi posiadający tytuł „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” ustaleni na podstawie listy Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK w Bielsku-Białej – wraz z dowodem tożsamości.
4.     Do korzystania z weekendowego biletu rodzinnego (obowiązującego w soboty i niedziele, na wszystkich liniach) uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadający karty „Rodzina+” podróżujący z co najmniej jednym dzieckiem - na podstawie kart „Rodzina+” oraz dokumentów stwierdzających tożsamość.
 

PRZEJAZDY BEZPŁATNE
Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

   

Posłowie i senatorowie

Legitymacja poselska lub senatorska w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.                                  

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w związku z art. 16 i 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz przewodnik

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, w związku z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

   

PRZEJAZDY ZE ZNIŻKĄ 50%
Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną                 z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w związku z art. 20 ust. 1.

Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

Ważna legitymacja studencka wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w związku z art. 81 oraz 105 ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

Ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych, w związku z art. 30 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku  z udziałem w działaniach poza granicami państwa

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu, w związku z art. 30 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami.

   « powrót


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja