Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej

Projekt pn. "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 22 września 2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi 80.611.153,60 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 67.097.800,75 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 56.845.256,80 PLN  (84,72 % kosztów kwalifikowanych).

Przedmiotem projektu jest:
  • zakup 50 sztuk niskoemisyjnych autobusów wraz z wyposażeniem w urządzenia do ITS oraz zakup tych urządzeń do obecnie użytkowanych autobusów - część projektu realizowana przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej;
  • wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (w tym Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) -  etap I - część projektu realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
W ramach projektu planuje się zakup 2 sztuk autobusów niskopodłogowych krótkich (MINI - ok. 7-metrowe), 38 sztuk autobusów niskopodłogowych długich (MAXI - ok. 12-metrowe) oraz 10 sztuk autobusów niskopodłogowych przegubowych (MEGA - ok. 18-metrowe). 50 sztuk nowych pojazdów będzie wyposażonych w silniki diesla spełniające normy emisji spalin na poziomie minimum EURO 6. Wszystkie pojazdy będą wyposażone w klimatyzację kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej, a także w pełny monitoring pojazdu.
System ITS obejmować będzie m.in. elementy zarządzania ruchem drogowym, zarządzania transportem zbiorowym oraz zarządzania informacją dla podróżnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów na terenie Miasta Bielska-Białej. Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020, Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (typ projektu 2,3), którego cel szczegółowy jest tożsamy ze zidentyfikowanym celem głównym projektu.
 
Projekt przyczyni się do:
  • zwiększenia przepustowości dróg miejskich (niższe zatłoczenie),
  • zwiększenia płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • skrócenia czasu przejazdu taborem publicznej komunikacji pasażerskiej,
  • zwiększenia liczby osób korzystających z transportu publicznego (zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego),
  • podniesienia jakości obsługi transportowej,
  • poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, emisji CO2 oraz hałasu,
  • lepszej integracji gałęzi transportu,
  • obniżenia energochłonności systemu transportowego.
« powrót


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja