Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

Wyciąg z taryfy przewozu osób i bagażu komunikacji miejskiej MZK

 

§ 4. 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są uprawnieni: 

 

1) posłowie na Sejm, senatorowie oraz umundurowani (na służbie) funkcjonariusze Straży Miejskiej – na podstawie ważnych legitymacji, 

 

2) dzieci do 4-go roku życia, tj. do dnia 4-tej rocznicy urodzin – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka, 

 

3) osoby, które ukończyły 70 rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia), 

 

4) inwalidzi wojenni i wojskowi, a zaliczeni do I grupy inwalidzkiej wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia ) – na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez uprawniony organ, 

 

5) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika, 

 

6) osoby niewidome lub ociemniałe wraz z towarzyszącym im opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie ważnych legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, orzeczenia lub legitymacji stwierdzających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności spowodowany chorobą narządu wzroku, 

 

7) pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, małżonkowie pracowników i ich dzieci do lat 18, a dzieci uczące się i niepracujące do 25 lat, emeryci i renciści oraz osoby korzystające ze świadczeń rehabilitacyjnych, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, rentę lub do korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych byli zatrudnieni w zakładzie oraz współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych – na podstawie biletu wydanego przez MZK, 

 

8) dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS-II/181/2, uczniowie niepełnosprawni - na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/182/2, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna do lat 18, realizująca obowiązek szkolny lub nauki w innej formie - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia), 

 

9) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi ustaleni na podstawie listy Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Bielsku-Białej – na podstawie biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów wraz z dowodem osobistym. 

 

2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są w dni nauki szkolnej w godzinach od 8ºº do 16ºº uczniowie i nauczyciele (opiekunowie) Szkoły Podstawowej nr 23 na trasie ulicy Karpackiej między przystankami "Kamienica Spółdzielnia" - "Kamienica OSP", pod warunkiem, że przejazd odbywa się w zorganizowanej grupie na podstawie dokumentu wydanego przez MZK (dotyczy również opiekuna jadącego po dzieci). 

 

3. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach, od września do czerwca, na podstawie „BILETU WOLNEJ JAZDY” wydawanego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, uprawnione są dzieci i młodzież posiadające karty „rodzina+” wydawane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, które to osoby jednocześnie spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków: 

 

1) wychowują się w rodzinnych formach pieczy zastępczej lub 

 

2) wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci zamieszkałych na stałe na terenie miasta Bielska-Białej. Prezydent Miasta Bielska-Białej w drodze Zarządzenia określi: wzór BILETU WOLNEJ JAZDY oraz wzór wniosku o jego przyznanie. 

 

§ 5. 1. Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich liniach są uprawnieni: 

 

1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MENiS). Prawo do korzystania z biletów ulgowych nie dotyczy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu 19 roku życia. 

 

2) dzieci od lat 4-ch do 7-ego roku życia, tj. 7 rocznicy urodzin – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku, 

 

3) emeryci i renciści - na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty wydanej przez ZUS lub KRUS oraz dokumentu tożsamości, 

 

4) inwalidzi słuchu oraz inwalidzi narządu ruchu kończyn dolnych – na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo, 

 

5) pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczący usługi opiekuńcze oraz pracownicy socjalni – na podstawie legitymacji pracownika MOPS lub stosownego zaświadczenia dla pracownika socjalnego, 

 

6) kombatanci – na podstawie legitymacji kombatanckiej, 

 

7) studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (wzór określony w załączniku nr 2 lub załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - Dz.U. Nr 201, poz. 1188) oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium (wzór określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli – Dz.U. Nr 100, poz.910). 

 

2. Do korzystania z biletów socjalnych są uprawnione osoby zamieszkujące w Bielsku-Białej, spełniające przesłanki określone Regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

3. Do korzystania ze specjalnych biletów ulgowych są uprawnieni: 

 

1) dzieci i młodzież posiadające kartę „rodzina+” wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej i jednocześnie wychowujące się w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego – na podstawie karty „rodzina+” oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także aktualnego zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej potwierdzającego uprawnienie do zasiłku rodzinnego, 

 

2) osoby niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

 

4. Do korzystania z weekendowego biletu rodzinnego (obowiązującego w soboty i niedziele, na wszystkich liniach) uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadający karty „rodzina+” podróżujący z co najmniej jednym dzieckiem – na podstawie kart „rodzina+” oraz dokumentów stwierdzających tożsamość. 

 

§ 6. 1. Za przewóz bagażu, zwierząt pobiera się opłatę w wysokości ustalonej w § 1 ust. 1 pkt 2). 

 

2. Dopuszcza się przewóz bez dodatkowych opłat: 

 

1) bagażu ręcznego, który nie przekracza żadnego z wymiarów 80 x 50 x 30 cm, 

 

2) małych zwierząt trzymanych na rękach (np. psy, koty, ptaki), 

 

3) psów, które są przewodnikami osób niewidomych, 

 

4) wózków inwalidzkich i sprzętu rehabilitacyjnego potrzebnego podróżującym osobom niepełnosprawnym do poruszania się, 

 

5) wózków dziecięcych, sanek, nart oraz pomocy szkolnych. 

 

3. Pasażerowie za zgodą kierującego mogą przewozić odpłatnie w pojazdach bagaż inny niż określony w § 6 ust. 2, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu, nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży (ciała) innych pasażerów. Odpłatny przewóz psów większych oraz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary określone w § 6 ust. 2 lit. a, nie wymagają zgody kierującego. 

 

§ 7. Na terenie sieci komunikacyjnej obsługiwanej przez autobusy MZK w Bielsku-Białej ważne są bilety jednorazowe z nadrukiem "MZK w Bielsku-Białej", a także bilety nabywane w automatach ulicznych w Bielsku-Białej. 

 

§ 8. 1. Ustala się opłatę dodatkową: 

 

1) za przejazd bez ważnego biletu lub zaniżanie opłaty - jako 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, 

 

2) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy, a w szczególności: 

 

a) za zabieranie ze sobą do autobusu bagażu, zwierząt, za których przewóz obowiązuje opłata - bez uiszczania tych opłat, 

 

b) za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków, 

 

- jako 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, 

 

3) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - jako 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, 

 

4) za zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, umieszczanie na siedzeniach zwierząt – jako 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego. 

 

2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej dopłaty, wysokość opłat dodatkowych ustalonych w sposób określony w ust. 1 pkt 1) i 2) obniża się o 30%. 

 

3. Jeżeli w czasie kontroli pasażer nie okaże imiennego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi, obowiązany jest w ciągu 14 dni do udokumentowania jego posiadania oraz uiszczenia opłaty dodatkowej stanowiącej 5-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego. 

 

 

Wyciąg z uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego 

 

 

§ 1. Uchwała określa sposób: 

 

1. ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie: 

 

1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu, 

 

2) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, 

 

3) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie, 

 

4) spowodowania bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, 

 

2. ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej. 

 

§ 2. 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez operatora w dniu przewozu, w następujący sposób: 

 

1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 50-krotność tej ceny, 

 

2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 50-krotność tej ceny, 

 

3) za przewóz rzeczy lub zwierzęcia bez zapłacenia należności albo naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt 20-krotność tej ceny, 

 

4) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 150- krotność tej ceny, 

 

5) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w pkt 1,2,3 najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%. 

 

2. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej w przypadku okazania najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przewozu, ważnego na dzień przewozu biletu imiennego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, ustala się w wysokości 5-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanej przez operatora w dniu przewozu. 

 wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja